Czech,  News

Basic Czech Phrases

In this post, you will find basic Czech phrases. Do you know how to say beer, hello

or do I pay?

 

 

put your phone in this position for a clearer view

Ano  [ ano ]  Yes

Ne  [ ne ]  No

Paní  [ panee ]  Mrs.

Slečna  [ sletchnah ]  Miss

Pan  [ pahn ]  Mister

Velký pivo 0,5l  [ vel-kee pi-vo ]  Big beer

Děkuji Vám  [ dyekooyi vam ]  Thank you

Promiňte  [ pro-meen-teh ]  Excuse me

Prosím  [ proseem ]  Please

Dobré ráno  [ dobrye rano ]  Good morning

Dobré odpoledne  [ dobrye odpoledne ]  Good afternoon

Dobrou noc  [ dobroh nots ]  Good night

Dobrý den  [ dobree den ]  Hello

Na shledanou  [ nas-khledanow ]  Good bye

Nerozumím  [ nerozoomeem ]  Don’t understand

Směnárna  [ smnyenahrna ] Currency exchange

Toaleta, Záchod  [ toaleta, zahkod ]  Bathroom 

Muži, Páni  [ muzhi, pahnyi ]  Men

Ženy, Dámy  [ zheny, dahmy]  Women

Pane vrchní!  [ pane rkhnyee ]  Waiter!

Na zdraví [ na zdra-vee ]  Cheers!

Pivo  [ pi-vo ]  Beer

Velký pivo 0,5l  [ vel-kee pi-vo ]  Big beer

Malý pivo 0,3l  [ ma-lee pi-vo ]  Small beer

Tmavý pivo  [ tma-vee pi-vo ]  Dark beer

Světý pivo  [ svye-lee pi-vo ]  Light beer

Řezaný pivo  [ rzhe-za-nee pi-vo ]  Half and half beer

Červené víno  [ cher-ve-ne: vi:-no ]  Red wine

Bílé víno  [ bee-le: vi:-no ]  White wine

Suché víno  [ su-xe: vi:-no ]  Dry wine

Sladké víno  [ slad-ke: vi:-no ]  Sweet wine

Vepřo knedlo zelo  [ ve-przho kne-dlo ze-lo ]  Pork dumplings cabbage

Slečno!  [ slechno ]  Waitress!

Jak se jmenujete?  [ yak se menooyete ]  What is your name?

Jmenuji se …  [ menooyi se ]  My name is …

Jak se máte?  [ jak se mahte ]  How are you?

Děkuji dobře, a vy?  [ dyekooyi dobrzhe, a vi ]  Fine thanks, and you?

Mluvíte anglicky?  [ mlooveete anglitskee ]  Do you speak English?

Nemluvím Česky.  [ nemlooveem chehskee ]  I don’t speak Czech.

Těší mě.  [ tyeh-sheee mnyeh ]  Nice to meet you.

Prosím, napište to.  [ proseem napishte to ]  Please, write it down.

Kde je ( banka ).  [ kde ye banka ]  Where is ( a bank )

Kolik to stojí?  [ kolik to stoyee ]  How much does it cost?

Jedno pivo, prosím. [ yedno pi-vo proseem ]  One beer, please.

Platit, prosím.  [ platyit proseem ]  The check, please.

Co si dáte?  [ tso si dah-te ]  What would you like to order?

Co si dáte k pití?  [ tso si dah-te k pi-tyi: ]  What would you like to drink?

Dám si pivo  [ dahm si pi-vo ]  I will take a beer.

Máte černé pivo?  [ mah-te cher-ne: pi-vo ]  Do you have dark beer?

Dám si víno  [ dahm si vi:-no ]  I will take a wine

Jaké máte víno?  [ ya-ke: mah-te vi:-no ]  What wine do you have?

Dám si červené suché víno.  [ dahm si cher-ve-ne: su-xe: vi:-no ]  I will take red dry wine.

Platit, prosím.  [ platyit proseem ]  The check, please.

Účet prosím!  [ oo:chet pro-seem ]  Bill, please!

Zaplatíme!  [ za-platji-me ]  We will pay!